REGULAMIN

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH TZW. CATERINGU DIETETYCZNEGO

Szanowni Państwo, dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem https://diettogo.pl/. Za pomocą strony Diet to Go, możliwe jest zamówienie przygotowania oraz dostawy posiłków wskazanych na stronie w ramach cateringu dietetycznego.

Niniejszy regulamin zakłada określenie ogólnych zasad oraz warunków korzystania z serwisu internetowego https://diettogo.pl/. Warunki regulaminu, regulują zasady korzystania z serwisu internetowego, kwestię Naszej odpowiedzialności, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z usług Diet to Go.

&.1.
O Nas
Właścicielem serwisu jest My Fit Box P. Janas, P. Janas S.C. posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. Na Popielówkę 69, 32-087 Zielonki, NIP: 868-196-96-85, REGON: 368385288, adres poczty elektronicznej: info@myfitbox.com.pl, numery kontaktowe wskazane na stronie. Usługodawca prowadzi serwis internetowy i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług oraz usług elektronicznych serwisu. Usługobiorcy mogą za pomocą serwisu korzystać z dostarczanych przez serwis usług elektronicznych oraz dokonywać zakupu.

&.2.
Definicje
1. Dostawca – firma My Fit Box P. Janas, P. Janas S.C. , ul.T. Kantora 2  31-445 Kraków.
2. Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez Diet to Go posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu
4. Zamówienie – przygotowane z produktów o należytej jakości dietetyczne posiłki o określonej w zamówieniu kaloryczności, zapakowane w sposób umożliwiający ich transport i zachowanie ich jakościowych i ilościowych walorów.

&.3.
Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usług

1.Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Realizacja zamówień następuje drogą:
– elektroniczną – poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz dokonania opłaty przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. Złożenie zamówienia, wiąże się z
koniecznością akceptacji regulaminu.
– telefoniczną – po wcześniejszym wypełnieniu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://myfitbox.com.pl/kontakt, konsultanci skontaktują się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz realizacji płatności.
2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
3. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:

a. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 18:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu,

b. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 18:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu;

4. Biuro serwisu Diet to Go, przyjmuje zamówienia telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerami telefonu wskazanymi na stronie.
5. Zamawiającym w serwisie może być osoba pełnoletnia. Zamówienia dla osób nieletnich może dokonywać jedynie opiekun prawny, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.
6. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

7. przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez My Fit Box S.C. P. Janas, P. Janas zapewnienia, że świadczone przez My Fit Box S. C. P. Janas, P. Janas usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.

8. Zamówienie testowe można złożyć jednorazowo, w przypadku zamówienia testowego wielokrotnego , nie będzie ono realizowane.

&.4.
Płatność
1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w chwili jego złożenia za pośrednictwem udostępnionego przez My Fit Box S.C. P. Janas, P. Janas na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line) lub w przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia oraz na stronie rachunek bankowy.
2. Za dzień płatności uważany jest dzień otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia zapłaty od operatora systemu online, albo – jeśli Dostawca otrzyma potwierdzenie uznania na rachunku bankowym podanym w zamówieniu lub na stronie.
3. Dostawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie. W razie wstrzymania się Dostawcy z realizacją zamówienia poinformuje on Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Dostawcę za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego My fit Box S.C. P. Janas, P. Janas o numerze 04 2490 0005 0000 4500 8872 6400 kwotą należności).
4. Na życzenie Klienta serwis www.diettogo.pl wystawi fakturę VAT. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu lub w formie papierowej.

&.5.
Dostawa
1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach  1.00-6.00 , wyjątkiem mogą być dni świąteczne , kiedy dostawy są realizowane po uprzedniej informacji dotyczącej szczegółów terminów dostaw.
2. Szczegóły dostawy mogą być ustalane indywidualnie z każdym klientem podczas kontaktu telefonicznego
3. Nasze dostawy realizujemy na terenie Krakowa oraz okolic: Zielonki, Niepołomice, Wieliczka , Skawina, Modlnica, Modlniczka oraz m.in. Bochnia, Brzesko, Tarnów, Nowy Sącz, Myślenice, Wrocław.
4. Dostawa na podanych terenach jest bezpłatna, na dostawy do innych rejonów cena ustalana jest indywidualnie.
5. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru zamówienia we wskazanym przez klienta przedziale czasowym, bez wcześniejszej informacji o braku możliwości odbioru zamówienia w danym dniu we wskazanych godzinach, zamówienie uważa się za zrealizowane. Klient nie jest uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia, możliwy jest odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy przy ul. T. Kantora 2 Kraków, 31-445.                                                                         6.Klient jest zobligowany do udostępnienia kodów do bramy, a w przypadku ich braku klucza do bramy, aby kurier miał możliwość dostarczenia paczki.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia do Klienta, a Klientowi nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensaty, odszkodowania w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych (warunki atmosferyczne, decyzja służb Państwowych itp.) uniemożliwiających dostawę.

&.6.
Zmiana terminu dostawy, Modyfikacja zamówienia
1. Klient ma możliwość dokonania zmian w zleconym zamówieniu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju diety, kaloryczności.
2. W przypadku zmiany diety lub kaloryczności lub zmiany miejsca dostawy, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu diettogo.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany w godzinach pracy biura serwisu, czyli 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku . W przypadku nie odwołania zamówienia z 48-godz. wyprzedzeniem zostanie ono zrealizowane.
3. Klient ma możliwość anulowania dostaw w wybrane dni, wówczas zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, jaką Klient anulował .
4. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu należności z tytułu jego częściowego anulowania.
5. Klient ma możliwość zawieszenia dostaw lub zmiany terminu dostaw, jednak taką informację musi przekazać drogą mailową info@myfitbox.com.pl lub telefonicznie pod numery wskazane na stronie nie później niż 2 dni robocze w godzinach pracy biura 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.
6. Zawieszenie dostaw nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia zawieszenia.

&.7.
Reklamacje
1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:  info@myfitbox.com.pl
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 12:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.
4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy w nienaruszonym stanie.
5. W razie stwierdzenia przez Dostawcę , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Dostawcy należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

&.8.
Odpowiedzialność
1. Dostawca odpowiada wyłącznie za przygotowanie Zamówienia o odpowiedniej jakości i wartości energetycznej, określonej w zamówieniu, a także za jego należyte opakowanie i dostarczenie Klientowi w sposób określony w zamówieniu i Regulaminie.
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rezultat w postaci zmiany masy ciała przez Klienta, korzystającego z usług świadczonych za pośrednictwem www.diettogo.pl

&.9.
Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest My Fit Box S.C. P. Janas, P. Janas, ul. Na popielówkę 69/14 , 32-087 Zielonki.
2. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych diettogo.pl .
3. Klient wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie www.myfitbox.com.pl lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Dostawcy.
4. Serwis www.myfitbox.com.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (DZ.U.2002 nr 144. Poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.